top of page

IIDA MÄKIKALLIO

Iida Mäkikallio (PsM) on tunnetaitoihin, ihmisten välisiin suhteisiin ja motivaatioon perehtynyt psykologi, valmentaja ja puhuja. Iida puhuu ajatuksiaherättävästi siitä, miksi tunneäly on välttämätön taito tulevaisuuden työelämässä ja millaisin keinoin sitä voidaan kehittää. Hänellä on laaja ymmärrys siitä, mistä psykologisesti turvallinen, rohkea, luottamuksen kulttuuri syntyy ja miten sitä voidaan tukea.

Iida haluaa auttaa ihmisiä matkalla kohti merkityksellistä elämää ja luoda maailmaa, jossa ihmiset rakastavat sitä mitä tekevät. Hän yhdistää ihmisosaamistaan laajempaan systeemiseen näkökulmaan organisaatioista ja soveltaa tieteellistä osaamistaan elävästi arkielämän tilanteisiin.

Esimerkkejä Iidan puheenvuoroista:

MUUTOKSESSA ELÄMINEN JA PSYYKKINEN JOUSTAVUUS

Muuttuvassa tilanteessa psyykkisten voimavarojen ja tunnetaitojen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä oman, että työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Tässä puheenvuorossa käsittelemme mielen taitoja, jotka tukevat omaa jaksamista ja hyvinvointia muuttuvassa tilanteessa. Puheenvuoron tavoitteena on lisätä osallistujien psyykkisiä resursseja haastavassa muuttuvassa tilanteessa. Osallistujat oppivat rakentavia tapoja suhtautua omiin kokemuksiin ja tunteisiin, jotta he voivat reaktiivisuuden sijaan toimia tietoisesti omaa jaksamistaan tukien.

TÄMÄN PUHEENVUORON TULOKSENA OSALLISTUJAT OPPIVAT

tunnistamaan itselleen tyypilliset tavat reagoida korkean kuormituksen tilanteissa ja vaikeiden tunteiden kanssa

saavat välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla

millaiset konkreettiset keinot tukevat oman mielen hyvinvointia ja toimintakykyä

TUNNEÄLY TULEVAISUUDEN TYÖN AVAINTAITONA

Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka erottaa parhaat tiimit hyvistä. Mikä tulee luottamuksen tielle ja saa meidät toimimaan toisin kuin todella haluaisimme, on ne ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen, joita me käytämme suojellaksemme itseämme kun olemme epävarmuudessa.

Tunneälykkyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, erotella ja säädellä sekä omia, että toisten ihmisten tunteita sekä käyttää tunnepitoista informaatiota hyödyksi sosiaalisissa konteksteissa toimimiseen. Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen tai haastavien tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti, ei ole mahdollista ilman vahvoja henkilökohtaisia tunnetaitoja.

TÄMÄN PUHEENVUORON TULOKSENA OSALLISTUJAT

• ymmärtävät mitä tunneälyllä tarkoitetaan ja miksi tunneäly on välttämätön taito tulevaisuuden työelämässä

• oivaltavat tunneilmaston merkityksen erityisesti tietotyön tuloksellisuuden ja tiimityön toimivuuden kannalta

• oppivat millaisia taitoja harjoittamalla omaa tunneälyään voi kehittää

YHTEISEEN TUNNEILMASTOON VAIKUTTAMINEN

Tässä puheenvuorossa opimme miksi tunneilmastolla on merkitystä ja kuinka jokainen voi osaltaan vaikuttaa yhteiseen tunneilmastoon ja vuorovaikutuksen laatuun. Opimme mm. tapoja käsitellä työn arjessa herääviä haastavia tunteita tiimissä, kuinka hahmottaa toimimattomia dynamiikkoja ja vaikuttaa niihin, sekä miten vahvistaa positiivisia tunteita työyhteisössä. Tämän puheenvuoron tavoitteena on lisätä jokaisen toimijuuden kokemusta yhteiseen tunneilmastoon vaikuttamiseen ja antaa työkaluja vuorovaikutuksen laadun kehittämiseen.

TÄMÄN PUHEENVUORON JÄLKEEN OSALLISTUJAT:

Ymmärtävät tunneilmaston merkityksen ei ainoastaan työhyvinvoinnin, vaan myös ydinliiketoiminnan kannalta keskeisimpien kyvykkyyksien mahdollistajana

Ovat saaneet esimerkkejä keinoista, kuinka tunteita voidaan käsitellä työyhteisössä

Hahmottavat vuorovaikutusdynamiikat uudella tavalla joka mahdollistaa rakentavan kommunikaation haastavissa tilanteissa

ERITYISOSAAMISALUEET

  • tunnetaidot

  • luottamus ja psykologinen turva

  • vuorovaikutus ja kommunikaatio

  • sisäinen motivaatio

Iida-5-netti.jpg
bottom of page